Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Visie

Visie op voor het DAE relevante onderwerpen

Het doel van de stichting DAE, zoals verwoord in haar statuten, is als volgt.

De bevordering van het behoud en de bescherming van het gebouwd en landschappelijk agrarisch erfgoed in de provincie Drenthe in het algemeen en van karakteristieke  ensembles van boerderijen, (bij)gebouwen en erven en van het Drentse cultuurlandschap in het bijzonder. Eén en ander mede als bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland en als meerwaarde voor de directe leefomgeving.

Hierin wordt het DAE vanzelfsprekend geconfronteerd met allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Voor enkele van deze ontwikkelingen die voor het DAE met name van belang zijn heeft het DAE beleidsvisies opgesteld. Deze worden gedeeld met gemeentelijke en provinciale overheden, met als doel dat in de formulering van gemeentelijk/provinciaal beleid m.b.t. het gebouwd en landschappelijk agrarisch erfgoed in Drenthe rekening wordt gehouden met de standpunten van het DAE. De thema’s die voor het DAE met name relevant zijn worden hieronder genoemd, samen met de belangrijkste aandachtspunten m.b.t. beleid waar het DAE zich op richt.

Energietransitie         

                              

 • Energiebesparing karakteristieke bebouwing: maatwerk m.b.v. ervaren energiecoaches
 • Energieopwekking:
  • Maximaliseer zonnepanelen op industrieterreinen en grote landbouwschuren;
  • Zorg bij grootschalige zonneparken voor inpassing m.b.v. karakteristieke landschappelijke en stedenbouwkundige structuren. Reserveer een deel van de project- en onderhoudskosten voor behoud en bescherming van karakteristiek landschap;
  • Wees zeer terughoudend met de plaatsing van zonnepanelen op daken van karakteristieke boerderijen en schuren i.v.m. afbreuk aan het beeldbepalende karakter van de bebouwing. Faciliteer in plaats daarvan kleinschalige grondopstellingen van zonnepanelen bij boerderijen, mits zorgvuldig landschappelijk ingepast;
  • Plaats geen hoge windmolens in Drenthe i.v.m. aantasting van het landschap.

Woningbouw

 

 • Maak behoud van landschappelijk en gebouwd erfgoed één van de pijlers van ruimtelijke ordening;
 • Verplicht een bouwhistorische verkenning, met waardestelling voor landschap en bebouwing;
 • Verplicht consultatie van erfgoedpartners, waaronder het DAE, bij planvorming;
 • Benut kansen op een nieuwe bestemming van grote boerderijen en industriële bouwwerken, met behoud van erfgoedwaarden. Verplicht inschakeling van gekwalificeerde adviseurs;
 • Voer een instandhoudingsplicht in met financiële tegemoetkoming voor eigenaren van agrarisch erfgoed.

Behoud karakteristieke bebouwing en erven

 • Gemeenten: waardeer ruimhartiger historische boerderijen en erven als ‘karakteristiek’ en ensembles van boerderijen als ‘beschermd dorpsgezicht’, zodat meer bescherming mogelijk is;
 • Provincie: stel een plan op om karakteristieke boerderijen en erven te behouden, met subsidie van restauratie- en onderhoudskosten.

Behoud natuur en landschap

 • Breng waardevolle en karakteristieke Drentse landschappen in kaart en geeft hier ruim aandacht aan;
 • Benoem het behoud en de bescherming van het Drentse agrarisch landschap als nieuw instrument in de vergunningverlening bij aanleg en onderhoud van nieuwe projecten;
 • Stimuleer de biodiversiteit in het Drentse agrarisch gebied.

Algemeen

 • Geef het geheel aan beleidsacties vorm in een provinciaal programma “Erfgoed , ruimtelijke kwaliteit en landschap” dat in Drenthe nog Verbind hier budgettaire consequenties aan op provinciaal en gemeentelijk niveau.

Meer uitgebreide beschrijvingen van de visie van het DAE op de bovenstaande thema’s vindt u hier (pdf)