Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

feestelijke opening van de expositie Iconen van het platteland, 17 juni

Agenda

Feestelijke opening
Iconen van het platteland

Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke opening van de expositie Iconen van het platteland, historische boerderijen op weg naar de toekomst.
Op 17 juni 2023 heten wij u van harte welkom op de Drenthehof (dorpsstraat 1, Orvelte).

Stichting Drents Agrarisch Erfgoed leidt de opening in met een welkomstwoord, waarna er een lezing wordt gegeven door Frank van der Velden (Het Drentse Landschap). De lezing, Oude boerderijen behouden: een kwestie van doen en laten! geeft handvaten voor het behoud van historische boerderijen en boerenerven en laat zien hoe we in de toekomst met ons agrarische erfgoed om kunnen gaan. Wat zijn historisch verantwoorde keuzes in onderhoud? In welke gevallen kunnen we beter iets laten dan iets doen? Waar halen we de kennis voor ‘goed onderhoud’ vandaan?

Programma
14:00 Welkomstwoord met koffie en thee
14:15 Lezing door Frank van der Velden
15:00 Bezoek aan de buitenexpositie op de Brink
Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en een hapje

Over de tentoonstelling
In de buitentoonstelling wordt aandacht geschonken aan het verleden, heden en de toekomst van de historische boerderij in de context van het veranderende platteland. De tentoonstelling strijkt van 17 juni tot 12 juli neer op de brink in Orvelte en zal daarna doorreizen naar het Boerenbondsmuseum in Gemert (NB) en Belevenisboerderij Schieveen in Rotterdam (ZH).

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd om de opening van de expositie te komen vieren en de lezing bij te wonen! Aanmelden kan via deze link of via het aanmeldformulier op de websites van het Boerderijenfonds en Drents Agrarisch Erfgoed.

Boerderij in Beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds.

Uitnodiging symposium
“Woningbouwopgave en het Drentse agrarisch erfgoed”

1 juni 2023, Provinciehuis, Assen

Tijdens een DAE symposium in oktober 2021 sprak prof.dr. ir. Theo Spek over het ontstaan van de “Agrarische landschappen van Drenthe: eeuwenoud erfgoed met een grote toekomst”. Graag willen we nu met u in gesprek over die toekomst.

Ons Drentse agrarisch landschap en erfgoed staan onder druk door recente ontwikkelingen: er moeten in Drenthe tot en met 2030 ca. 13.000 woningen worden bijgebouwd, de landbouw moet verduurzaamd worden en energie mag alleen nog maar worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Welke risico’s brengt dit met zich mee voor ons agrarisch erfgoed maar tegelijkertijd ook: welke kansen liggen hier?
Dr. Elyze Storms-Smeets, buitengewoon universitair hoofddocent aan de Wageningen University & Research en Pieter Brink, architect en bestuurslid van stichting DAE nemen u mee in een aantal scenario’s, aan de hand van voorbeelden van binnen en buiten Drenthe.

Hoe kunnen wij deze scenario’s doorzetten naar de toekomst?
Wij gaan hierover graag in gesprek met u, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, planologen, architecten, bouwers, beheerders, landschapsarchitecten, eigenaren van erfgoed, erfgoedinstanties; kortom iedereen die zich betrokken voelt bij het behoud van ons landschappelijk en gebouwd agrarisch erfgoed.

Gespreksleidster: Josė Martin

 

Noteer in uw agenda!
Donderdag 1 juni 2023,
aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19:00 uur),
provinciehuis Assen
adres: Westerbrink 1, 9405 BJ Assen.

 

U kunt zich aanmelden met een mail naar stichtingdae@gmail.com of via info@drentsagrarischerfgoed.nl.

Als u zich al eerder hebt aangemeld hoeft u dat niet nogmaals te doen!

 

 

Programma

19.00 Inloop met koffie en thee
19.30 Opening door voorzitter DAE Rob Staal en voorstellen van dagvoorzitter José Martin
19.35 Dagvoorzitter José Martin neemt ons kort mee in het programma van de avond
19.40

Inleiding 1: “Agrarisch erfgoed; hoe in te zetten voor het woningvraagstuk”
Historisch geograaf Elyze Storms-Smeets, Wageningen Universiteit, geeft een beknopte analyse van wat agrarisch erfgoed is, hoe dat wel of niet verankerd is in erfgoed- en ruimtelijk beleid, en wat de mogelijkheden kunnen zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing in relatie tot nieuwe woningopgaven

20.00 Vragen / gesprek met de zaal
20.20 Pauze
20.35

Inleiding 2: “Nieuwe invullingen in het landschap”
Pieter Brink architect en bestuurslid DAE geeft een beschouwing op een aantal bestaande en nieuwe invullingen van woningbouw in het agrarisch cultuurlandschap en toont hiervoor mogelijke nieuwe toekomstscenario’s

20.55 Discussie / gesprek met de zaal
21.20 Samenvatting en terugkoppeling discussie door dagvoorzitter José Martin
21.25 Afsluiting door voorzitter DAE Rob Staal
21.30 Napraten onder genot van een drankje en hapje
22.00 Zaal gesloten

Vooraankondiging symposium
“Woningbouwopgave en het Drentse agrarisch erfgoed”

1 juni 2023, Provinciehuis, Assen

Tijdens een DAE symposium in oktober 2021 sprak prof.dr. ir. Theo Spek over het ontstaan van de “Agrarische landschappen van Drenthe: eeuwenoud erfgoed met een grote toekomst”. Graag willen we nu met u in gesprek over die toekomst.

Ons Drentse agrarisch landschap en erfgoed staan onder druk door recente ontwikkelingen: er moeten in Drenthe tot en met 2030 ca.
13.000 woningen worden bijgebouwd, de landbouw moet verduurzaamd worden en energie mag alleen nog maar worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Wat betekent dit voor ons erfgoed en tegelijkertijd: welke kansen liggen hier?

Dr. Elyze Storms-Smeets, buitengewoon universitair hoofddocent aan de Wageningen University & Research en Pieter Brink, architect en bestuurslid van stichting DAE nemen u mee in een aantal scenario’s, aan de hand van voorbeelden van binnen en buiten Drenthe.

Hoe kunnen wij deze scenario’s doorzetten naar de toekomst?
Wij gaan hierover graag in gesprek met u, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, planologen, architecten, bouwers, beheerders, landschapsarchitecten, eigenaren van erfgoed, erfgoedinstanties; kortom iedereen die zich betrokken voelt bij het behoud van ons landschappelijk en gebouwd agrarisch erfgoed.

Gespreksleidster: Josė Martin

Noteer alvast in uw agenda!
Donderdag 1 juni 2023, aanvang 19.30 uur, provinciehuis Assen

U kunt zich alvast aanmelden met een mail naar stichtingdae@gmail.com of via info@drentsagrarischerfgoed.nl.

De definitieve aankondiging volgt begin mei.

Symposium 28 oktober: Markestenen terug op hun plek!

Inleiding

In zijn boek “Flint, zwerver uit de oertijd” schrijft Egbert A. Meijers terecht dat onze Drentse flinten (zwerfkeien) hun status als geologisch en cultureel erfgoed ten volle verdiend hebben. Een erkenning die sinds 2015 internationaal wordt gedragen door de aanwijzing van de Hondsrug als Unesco Global Geopark. In de bijzondere geologische ontstaansgeschiedenis van dit gebied spelen de in de IJstijden vanuit Scandinavië meegevoerde flinten een belangrijke rol.

De bekendste flinten in Drenthe zijn wel de hunebedden. Direct daarna volgen de markestenen. Ze werden vanaf de vroege Middeleeuwen door de Boermarken gebruikt om de grenzen van hun grondgebied te markeren. Naast het dorp zelf bestond het grondgebied uit de es, de groenlanden en het veld. Waar de dorpsgebieden elkaar raakten groeide de noodzaak te bepalen welk gebied van wie was en waar de grens moest liggen. Als er geen logische natuurlijke grens was, geschiedde de afbakening met stenen: de markestenen.

Eeuwenlang was deze indeling bepalend voor de ruimtelijke indeling van het zandgedeelte van de provincie Drenthe. Met de invoering van de gemeenten in 1811 kwam daar mondjesmaat verandering in. De nieuwe grenzen volgden vaak de oude en ook binnen de gemeenten bleven de markegrenzen bestaan. Pas bij de door de regering opgelegde scheiding van de marken in 1847 en 1886, verloren de stenen langzamerhand hun functie. Sindsdien zijn veel markestenen verdwenen. Ze lagen in de weg bij ruilverkavelingen, bij samenvoeging van percelen, bij verkoop van bouwland, bij het omleggen van een weg.

In 2003 is onder leiding van provinciaal historicus Gerding een onderzoek afgerond om nog zichtbare markegrenzen op te sporen. Dat heeft geresulteerd in een digitaal bestand van onder andere 23 markestenen dat door de provincie gebruikt wordt in zijn geoportaal. De laatste decennia is er bij de Boermarken steeds meer het besef en de behoefte dit cultureel erfgoed te behouden en/of in ere te herstellen. Sommige Boermarken, zoals bijvoorbeeld Zeyen en Annen hebben hun grenzen al opnieuw gemarkeerd.

De 88 nog bestaande Boermarken in Drenthe zijn verenigd in de Vereniging Drentse Boermarken (VDB). Hun functie is wel veranderd: van het regelen van de gang van zaken in de dorpslandbouw, naar agrarisch sociaal dorpsnetwerk.

Het project “Markestenen terug op de plek” is een initiatief van Egbert Meijers, die hiervoor de VDB en Michiel Gerding benaderde. Zij hebben samenwerking gezocht met de recent opgerichte stichting Drents Agrarisch Erfgoed. Samen vormen zij  de Commissie Markestenen Drenthe.

Uit inventarisatie bij de Drentse Boermarken is gebleken dat er veel belangstelling bestaat voor dit project. Als startpunt voor verdere activiteiten wil de commissie eerst een symposium organiseren om breed aandacht voor het behoud en het eerherstel van de markesteen te wekken.

Ook buiten Drenthe bestaan er initiatieven rondom markestenen. In Twente heeft de oudheidkamer een platform markestenen en markegrenzen in het leven geroepen om stenen terug te plaatsen. En in Duitsland heet de Boermarke Laischaft en kent men de Schnatgang waarbij op gezette tijden langs de grens gelopen wordt om deze te herbevestigen.

 

Symposium vrijdag  28 oktober 2022  in  “De Zwerfkei” te Gees

Het symposium dient vier doelstellingen:

 1. Markestenen en markegrenzen breed onder de aandacht te brengen als waardevolle cultuurhistorische objecten en structuren ten behoeve van educatie, toerisme e.d.
 2. Het geven van historische achtergrondinformatie over markestenen en hun functie
 3. Het demonstreren van één of meerdere methodes om de markestenen daadwerkelijk terug op hun plek te leggen
 4. Het enthousiasmeren van Boermarken en historische verenigingen om in hun eigen dorpsgebied markestenen terug te plaatsen.

 

Het symposium is bedoeld voor:

 1. De Drentse Boermarken en zusterverenigingen in andere provincies en Duitsland. Zij zijn de bewakers van de erfenis en de uitvoerders van de terugleggingen.
 2. Historische verenigingen. Zij kunnen helpen met het verrichten van historisch onderzoek en het uitdragen van de kennis over de geschiedenis van de marken.
 3. Overheden en terrein beherende organisaties. Zij kunnen de werkzaamheden stimuleren en (financieel) ondersteunen en bezien of belangrijke grenzen en locaties een zinvolle plek kunnen krijgen in het ruimtelijk beleid.
 4. Zij kunnen deelnemen aan een rondgang langs de fysieke markegrenzen en zo de marke en de historie ervan leren kennen.

 

Het Vervolg
Het symposium is bedoeld als het startpunt voor andere Boermarken om aan de slag te gaan met het herplaatsen van markestenen in hun eigen boermarkegebied, al dan niet na onderzoek in samenwerking met plaatselijke historische verenigingen en andere plaatselijke partijen.

 

Het symposium wordt gehouden op vrijdag 28 oktober 2022 in Restaurant “De Zwerfkei” Dorpsstraat 59  Gees vanaf  9.30 -15.00 uur.
Aanmelden:    info@boermarken.nl

Programma symposium  28 oktober 2022
in  de “De Zwerfkei”  te Gees

9.30 Inloop en koffie
9.45 Opening
9.55 Toelichting op het idee voor dit symposium
10.00 Gerhard Post, docent toegepaste wiskunde, Universiteit Twent Overijssels project markestenen
10.20 Koffie pauze
10.40 Paul Brood, rechtshistoricus en archivaris Grensconflicten, verplaatsing en verduistering van stenen
11.05  Gerko Brink, voorzitter van de Boermarke Zeyen Ervaringen opgedaan bij het herplaatsen van markestenen.
11.25 Pauze
11.45   Op zoek naar de grenzen van de marken Gees en Zwinderen……….
11.55 Muzikaal intermezzo
12.15 Lunch
13.15    dr. Andreas Eiynk, directeur van het Emslandmuseum De mythe van de schnatgang (feestelijke rondgang met het hele dorp langs de grenspalen en -stenen) en het herstel van deze traditie.
13.40  Ellen de Vries, historicus Op zoek naar grenzen, hoe gaat dat praktisch in z’n werk
14.00 Michiel Gerding, hoe nu verder
14.10 Vertrek naar de te onthullen markesteen
14.30  Onthulling  markesteen  op de grens van de Boermarken Gees en  Zwinderen door de Burgemeester van Coevorden de heer Renze Bergsma, voorzitter Lucas Zwaan van de Boermarke Gees en Harry Euving secretaris van de Boermarke Zwinderen.  
15.00   Afsluiting         

 VERSIE: 3-10-2022

Initiatiefnemers:

Vereniging Drentse Boermarken (VDB)
Heel bijzonder is het dat in Drenthe nog 88 Boermarken actief zijn in de Drentse gemeenschap. Deze Boermarken, ontstaan in de vroege middeleeuwen, voorlopers van de gemeenten, hebben een grote invloed gehad in de ontwikkeling van Drenthe. Boermarken in Drenthe zijn plattelandsorganisaties die actief zijn op het gebied van de flora en fauna en op sociaal- en cultureel gebied. Deze zelfstandige Boermarken hebben zich verenigd in de Vereniging Drentse Boermarken ( VDB) om zo, gebundeld, hun taken beter te kunnen uitvoeren. Een grote waardering voor hun werk kwam op 24 november 2016, toen zij werden opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland. In deze lijn past ook het nieuwe project  “ Markestenen terug op de plek”.

De Stichting Drents Agrarisch Erfgoed heeft als doel het bevorderen van het behoud en de bescherming van het gebouwd en landschappelijk agrarisch erfgoed in de provincie Drenthe in het algemeen en van karakteristieke ensembles van boerderijen, (bij)gebouwen en erven en van het Drentse cultuurlandschap in het bijzonder. Een en ander als bijdrage aan de leefbaarheid van het platteland en als meerwaarde voor de directe leefomgeving.

Egbert Meijers, initiatiefnemer Markestenen terug op de plek; voormalig streektaalfunctionaris Het Drents Genootschap / Culturele Raad voor Drenthe en programmamaker / presentator RTV Drenthe, (liedjes) schrijver, o.a. van het boek Flint, zwerver uit de oertijd (Assen 2014).

Michiel Gerding, oud provinciaal historicus van Drenthe, initiatiefnemer en medeopsteller van het rapport Markegrenzen in Drenthe (samen met drs. Ellen de Vries), Stichting Drents Plateau 2003.

 

 

 

 

Informatiemarkt over herbestemmen en verduurzamen historische boerderijen.

Op 9 juli organiseert het Boerderijenfonds de bijeenkomst Boerderijen hebben de toekomst!, een informatiemarkt over herbestemmen en verduurzamen van historische boerderijen. We zijn die dag te gast bij Stichting Herenboeren Willemshoeve in Soest.Het is een ontspannen info-middag op het boerenerf met lezingen, rondleidingen en kraampjes met praktische informatie. De bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren van agrarisch erfgoed.

Het programma is nog in ontwikkeling, meer info volgt op  www.boerderijenfonds.nl.

Aanmelden verplicht via: bureau@boerderijenfonds.nl

Graag onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, aantal personen.

Vakbeurs Monument, 17 t/m 19 mei in Den Bosch

Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 mei 2022 beleeft de vakbeurs MONUMENT haar tweede editie, met een uitgebreid programma en extra aandacht voor de historische boerderijen.  Op woensdag 18 mei zijn er van  Agrarisch Erfgoed Nederland, het Boerderijenfonds en de Stichting de Brabantse Boerderij een paar interessante presentaties op het gebied van agrarisch erfgoed.

 • Boerderijen hebben de toekomst: het Boerderijenfonds toegelicht door Gitta op den Akker.
 • Gebiedsbiografie: een presentatie van de Erfgoedacademie onder andere over agrarisch erfgoed.
 • Historische boerderijen in Brabant: Otte Strouken en Pedro Schamp over het manifest Brabants Landelijk Erfgoed.
 • Duurzaamheid en praktijk: met onder andere Bob van Wely over de verduurzaming van zijn boerderij in Friesland (AEN en BOEi).

Locatie: Brabanthallen Den Bosch. Standnummer: 07.A040.

Voor meer informatie klik hier!

Het Boerderijenfonds organiseert online informatieavond Verduurzaming 2 maart 2022

Het Boerderijenfonds organiseert op 2 maart aanstaande van 19.30- 20.30 een online TEAMS-informatieavond over verduurzaming in monumenten. We doen dit aan de hand van één concrete casus, de Adelaerthoeve in Arnhem.

De Adelaerthoeve is een voormalige, in 1947 tot boerderij omgebouwde, vliegtuig-hangaar uit de Tweede Wereldoorlog, als onderdeel van Fliegerhorst Deelen. Het rijksmonument wordt herbestemd tot boetiekhotel met ruimte voor publieke activiteiten. Als onderdeel daarvan worden verduurzamingsmaatregelen getroffen. Een deel daarvan is reeds uitgevoerd, en een deel bevindt zich nog in de planfase. Een mooi moment dus om met de eigenaar, Senol Türkel, in gesprek te gaan en van zijn ervaringen te leren.

Gespreksleider van de avond is Jill Vervoort, expert verduurzaming bij De Groene Grachten. Tevens lid van de beoordelingscommissie van het Boerderijenfonds. Zij gaat in gesprek met de eigenaar van de Adelaerthoeve over het proces wat doorlopen werd. Daarin werd onderzocht welke vakdisciplines ingeschakeld moeten worden, welke verduurzamingsmaatregelen er mogelijk zijn en wat de rol van de overheid is. Tijdens het gesprek worden ook de gekozen maatregelen belicht.

De bijeenkomst is interessant voor boerderij eigenaren die meer willen weten over de mogelijkheden voor verduurzaming van hun pand. Tijdens het gesprek is er voor deelnemers gelegenheid om vragen te stellen.

Gezien het karakter van de bijeenkomst is er ruimte voor maximaal 20 deelnemers.

Gegevens:

–       Het gesprek vindt plaats via TEAMS

–       Tijdstip: 2 maart 2022, van 19.30-20.30. Inloggen om 19.15

Aanmelden kan via een mail naar bureau@boerderijenfonds.nl

onder vermelding van uw naam en uw emailadres.

U ontvangt dan een paar dagen voor de informatieavond een TEAMS-link voor de bijeenkomst.