Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Agenda | Nieuws

Uitnodiging symposium
“Woningbouwopgave en het Drentse agrarisch erfgoed”

1 juni 2023, Provinciehuis, Assen

Tijdens een DAE symposium in oktober 2021 sprak prof.dr. ir. Theo Spek over het ontstaan van de “Agrarische landschappen van Drenthe: eeuwenoud erfgoed met een grote toekomst”. Graag willen we nu met u in gesprek over die toekomst.

Ons Drentse agrarisch landschap en erfgoed staan onder druk door recente ontwikkelingen: er moeten in Drenthe tot en met 2030 ca. 13.000 woningen worden bijgebouwd, de landbouw moet verduurzaamd worden en energie mag alleen nog maar worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Welke risico’s brengt dit met zich mee voor ons agrarisch erfgoed maar tegelijkertijd ook: welke kansen liggen hier?
Dr. Elyze Storms-Smeets, buitengewoon universitair hoofddocent aan de Wageningen University & Research en Pieter Brink, architect en bestuurslid van stichting DAE nemen u mee in een aantal scenario’s, aan de hand van voorbeelden van binnen en buiten Drenthe.

Hoe kunnen wij deze scenario’s doorzetten naar de toekomst?
Wij gaan hierover graag in gesprek met u, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, planologen, architecten, bouwers, beheerders, landschapsarchitecten, eigenaren van erfgoed, erfgoedinstanties; kortom iedereen die zich betrokken voelt bij het behoud van ons landschappelijk en gebouwd agrarisch erfgoed.

Gespreksleidster: Josė Martin

 

Noteer in uw agenda!
Donderdag 1 juni 2023,
aanvang 19.30 uur (inloop vanaf 19:00 uur),
provinciehuis Assen
adres: Westerbrink 1, 9405 BJ Assen.

 

U kunt zich aanmelden met een mail naar stichtingdae@gmail.com of via info@drentsagrarischerfgoed.nl.

Als u zich al eerder hebt aangemeld hoeft u dat niet nogmaals te doen!

 

 

Programma

19.00 Inloop met koffie en thee
19.30 Opening door voorzitter DAE Rob Staal en voorstellen van dagvoorzitter José Martin
19.35 Dagvoorzitter José Martin neemt ons kort mee in het programma van de avond
19.40

Inleiding 1: “Agrarisch erfgoed; hoe in te zetten voor het woningvraagstuk”
Historisch geograaf Elyze Storms-Smeets, Wageningen Universiteit, geeft een beknopte analyse van wat agrarisch erfgoed is, hoe dat wel of niet verankerd is in erfgoed- en ruimtelijk beleid, en wat de mogelijkheden kunnen zijn voor vrijkomende agrarische bebouwing in relatie tot nieuwe woningopgaven

20.00 Vragen / gesprek met de zaal
20.20 Pauze
20.35

Inleiding 2: “Nieuwe invullingen in het landschap”
Pieter Brink architect en bestuurslid DAE geeft een beschouwing op een aantal bestaande en nieuwe invullingen van woningbouw in het agrarisch cultuurlandschap en toont hiervoor mogelijke nieuwe toekomstscenario’s

20.55 Discussie / gesprek met de zaal
21.20 Samenvatting en terugkoppeling discussie door dagvoorzitter José Martin
21.25 Afsluiting door voorzitter DAE Rob Staal
21.30 Napraten onder genot van een drankje en hapje
22.00 Zaal gesloten