Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Projecten

Werkgroep boerenerf fietsroutes

In 2006 zijn door de toenmalige Werkgroep Boerenerven Drenthe vijf zeer fraai uitgevoerde folders gemaakt, elk voor een verschillende fietsroute in Drenthe, met routebeschrijvingen, achtergrondinformatie en foto’s van karakteristieke boerderijen en kenmerkende landschapselementen. Het betreft fietsroutes van elk ca. 40 km, verspreid door de hele provincie. De routes zijn destijds uitgezet in:

  • het beekdallandschap van Noord-Drenthe (rondje Zeijen-Eelde)
  • het veenkoloniale landschap (rondje Borger-Valthe)
  • het esdorpenlandschap van Midden-Drenthe (rondje Orvelte-Drijber)
  • het kolonielandschap van Zuidwest-Drenthe (rondje Diever-Wilhelminaoord)
  • het landschap ten noorden van de Reest (rondje Zuidwolde-Meeuwenveen)

Het is de bedoeling dat deze folders nagefietst en geactualiseerd worden. Op dit moment zoeken wij nog vrijwilligers voor deze werkgroep.

Werkgroep Drentse Markestenen terug op de plek

Een werkgroep Drentse Markestenen terug op de plek is al een aantal jaren bezig om dit vorm te geven. In de werkgroep hebben zitting: Michiel Gerding, Egbert Meijers, Jan van de Struik en Anja Schuring. Vanuit hun verschillende achtergronden, zoals de Vereniging van de Drentse Boermarken en Historische Vereniging Drenthe, is een opzet gemaakt om dit mogelijk te maken. Inmiddels hebben zich ook een aantal Boermarken gemeld om met het project mee te doen.

De komst van het DAE heeft hen doen besluiten om een vorm van samenwerking te zoeken. Daarmee heeft een dergelijk project meer kans om ook tot uitvoering te komen. Het DAE is van mening dat het project heel goed binnen de doelstellingen valt. Het project omvat o.a. een symposium en het daadwerkelijk terugplaatsen van een aantal Markestenen. Op dit moment is de werkgroep uitgebreid met een lid van het DAE. Zij zullen nu het initiatief nemen om tot invulling en onderbouwing van dit project te komen. Op basis daarvan kunnen ook subsidies worden aangevraagd.

Werkgroep (her)uitgave boek Drentse Boerenerven en tuinen

In 1996 is dit boek uitgegeven. Het boek, ook wel bekend als het boek van Harry de Vroome, is indertijd door een aantal auteurs geschreven. Zij hebben indertijd het initiatief genomen om dit mogelijk te maken. In de gesprekken die het DAE met diverse organisaties en personen hebben gehad bleek de interesse in het boek nog steeds erg groot. Het boek is inmiddels uitverkocht.

Heilien Tonckens, één van de initiatiefnemers en ook lid van de Werkgroep Boerenerven heeft in 2020 alle betrokkenen opnieuw benaderd. Helaas bleken er ook mensen overleden te zijn. Iedereen heeft enthousiast gereageerd op het initiatief om tot een nieuwe uitgave te komen en ook om daarbij betrokken te zijn. Het boek zal gewijzigd moeten worden. Nieuwe inzichten, maar ook nieuwe thema’s (bijvoorbeeld energie). Daar is veel werk aan de winkel. Op dit moment zal een kerndelegatie nader met elkaar overleggen wat ervoor nodig is. Zij zullen daarbij ook streven naar een planning en opzet. Het bestuur van het DAE zal vervolgens het initiatief nemen voor subsidie aanvragen.

Op dit moment zijn er geen vrijwilligers nodig. Zodra er meer duidelijkheid komt over richting en koers zal ook blijken of er nog nieuwe vrijwilligers nodig zijn. Wij houden U op de hoogte.

Werkgroep boerderijen, keuterijen, schuren en stookhokken

In Drenthe tref je in de dorpen en de landschappen nog veel authentiek bebouwd agrarisch erfgoed. Boerderijen, keuterijen, schuren en stookhokken uit diverse tijdslagen van onze geschiedenis met hun eigen kenmerken zijn beeldbepalende elementen in het landschap. Bij de restauratie of verbouw van dergelijke objecten is vaak specifieke kennis nodig en is het voor de bewoners niet altijd gemakkelijk waar deze kennis te halen. De werkgroep bebouwd agrarisch erfgoed wil hier graag met advies in ondersteunen. Op dit moment zoeken wij nog vrijwilligers voor deze werkgroep.

Heeft u interesse, stuur dan een mail naar info@drentsagrarischerfgoed.nl

Werkgroep Boerenerven Drenthe

Tegenwoordig zijn de meeste oude Drentse boerderijen niet meer in bedrijf als boerenbedrijf. Ze worden bewoond door particulieren, al dan niet afkomstig uit de provincie. Nieuwe bewoners brachten de boerderijen vaak terug in oude staat, terwijl veel tuinen juist gemoderniseerd werden. Iets wat volgens de oprichters van de werkgroep een te groot contrast vormde met het landschap en het oorspronkelijk dorpsgezicht. Dit kon ook anders, was de gedachte die tot de oprichting van de Werkgroep Boerenerven Drenthe heeft geleid in de jaren 1980.

Wat de werkgroep wil bereiken is het laten inpassen van boerenerven in het ingetogen en sobere Drentse landschap. De Werkgroep nodigt boerderijeigenaren uit om mee te doen aan het boerenervenproject, waarbij de werkgroep de eigenaar voorziet van tips en adviezen over de tuininrichting.

In 2004 heeft de Werkgroep voor alle inspanningen de Harry de Vroome Penning in ontvangst mogen nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u de volgende brochures downloaden.

Brochure Werkgroep Boerenerven Drenthe: Boerenerven

Brochure Werkgroep Boerenerven Drenthe: Stookhok