Samen werken aan het behoud en de ontwikkeling van de landschappelijke en culturele waarden van ons Drents agrarisch erfgoed

Vragen over Drents Agrarisch Erfgoed?

Agenda | Nieuws

Vooraankondiging symposium
“Woningbouwopgave en het Drentse agrarisch erfgoed”

1 juni 2023, Provinciehuis, Assen

Tijdens een DAE symposium in oktober 2021 sprak prof.dr. ir. Theo Spek over het ontstaan van de “Agrarische landschappen van Drenthe: eeuwenoud erfgoed met een grote toekomst”. Graag willen we nu met u in gesprek over die toekomst.

Ons Drentse agrarisch landschap en erfgoed staan onder druk door recente ontwikkelingen: er moeten in Drenthe tot en met 2030 ca.
13.000 woningen worden bijgebouwd, de landbouw moet verduurzaamd worden en energie mag alleen nog maar worden opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Wat betekent dit voor ons erfgoed en tegelijkertijd: welke kansen liggen hier?

Dr. Elyze Storms-Smeets, buitengewoon universitair hoofddocent aan de Wageningen University & Research en Pieter Brink, architect en bestuurslid van stichting DAE nemen u mee in een aantal scenario’s, aan de hand van voorbeelden van binnen en buiten Drenthe.

Hoe kunnen wij deze scenario’s doorzetten naar de toekomst?
Wij gaan hierover graag in gesprek met u, bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, planologen, architecten, bouwers, beheerders, landschapsarchitecten, eigenaren van erfgoed, erfgoedinstanties; kortom iedereen die zich betrokken voelt bij het behoud van ons landschappelijk en gebouwd agrarisch erfgoed.

Gespreksleidster: Josė Martin

Noteer alvast in uw agenda!
Donderdag 1 juni 2023, aanvang 19.30 uur, provinciehuis Assen

U kunt zich alvast aanmelden met een mail naar stichtingdae@gmail.com of via info@drentsagrarischerfgoed.nl.

De definitieve aankondiging volgt begin mei.